Śaṅkarācārya

著者名典拠詳細を表示

から見よ参照 シャンカラ<シャンカラ>
Sankara
Caṅkara
Sankaracharya
Shankarāchārya
Saṅkarâkârya
Shankara Acharya
Çan̄kara
शंकर<Śaṅkara>
शंकराचार्य<Śaṅkarācārya>
Śaṁkara
コード類 典拠ID=1000277264  NCID=DA00555377
1 インドの「一元論哲学」を読む : シャンカラ『ウパデーシャサーハスリー』散文篇 / [シャンカラ原著] ; 宮元啓一著 東京 : 春秋社 , 2008.3
2 ウパデーシャ・サーハスリー : 真実の自己の探求 / シャンカラ著 ; 前田専学訳 東京 : 岩波書店 , 1988.4